Instagram nyereményjáték

Posztolj és nyerd vissza egy megvásárolt szemüveged árát!

Ha szeretnél nyerni, nincs más dolgod mint:

-Kövesd az instagrtam oldalunkat https://www.instagram.com/steamvision_official/
-Posztolj instára steamvision szemüveges képet 
-Használd a #winsteamvision és jelöld meg a képen a @steamvision_official oldalt.

Minden hónapban elsején sorsolunk és a nyertes visszakapja egy megvásárolt szemüvegének összegét.
Több poszt növeli az esélyt. Minden hónapban minden poszt részt vesz a sorsoláson. Ha csak egyet is posztolsz végig részt veszel a játékban.

Az Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2022. január 12.

 1. A játék és a szervező Jelen szabályzat Móré Győző e.v. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.instagram.com/steamvision_official/ Instagramoldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 2. Kik vehetnek részt a játékban
  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete

  A Játék időtartama: 2022 január 12-től visszavonásig.

  Sorsolás: minden hónap első napján.

  Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 10 órán belül.

  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a https://www.steamvision.eu/nyeremenyjatek/  oldalra kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

  Minden hónapban a játékosok közül kisorsolásra kerül 1 szerencsés nyertes.

 2. Nyeremények, nyertesek

  A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

  Havonta 1 játékos visszakapja az általa megvásárolt 1db megvásárolt szemüveg árát.

  A nyeremény át nem ruházható.

  A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: https://app.arbitery.com/desk/announcement/create/select

  A nyerteseket Instagramon értesítjük legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

  A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

  A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

  az értesítő levélre 5 naptári napon belül nem válaszol;

  bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 3. Nyertesek értesítése

  A nyertesekkel üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

  Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

 4. Nyeremények kézbesítése

  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel üzenetben egyeztetjük.

  A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 5. A Szervező felelőssége

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 6. Adatkezelés és adatvédelem

  8.1 Tájékoztatás

  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk.

  A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 

  Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

  Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

  A Játék résztvevőinek adatait a Szervező . a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

  8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

  • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, bankszámlaszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

  A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

  9. Kizárás

  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

  10. Vegyes rendelkezések

  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

  Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.