Affiliate Partner Általános Szerződési Feltételek

Móré Győző egyéni vállalkozó (továbbiakban: Cég) tevékenységének előmozdításához kapcsolódó marketing tevékenység végzéséhez, az alábbi szerződési feltételek keretében érvényes az együttműködés az Affiliate Partnerrel (továbbiakba: Partner).

Amennyiben a Partnerrel egyedi megállapodás van érvényben, úgy az abban foglaltak az érvényesek.

A Cég üzleti tevékenységének előmozdításához kapcsolódó marketing tevékenység, amelynek keretében a Partner, az általa üzemeltetett weboldal(ak)on, hírlevelekben, Adwords, és Facebook hirdetéseken keresztül a Cég szolgáltatásait, népszerűsíti. Ennek módja a Cég logójának, bannereinek, szöveges leírásainak feltüntetése a weboldal(ak)on, hirdetésekben oly módon, hogy azokra való kattintással az érdeklődőket a Cég weboldalára navigálja. Ennek ellenértékeként a Cég a Partnernek jutalékot fizet mindazon értékesítési árbevétel után, amely jelen együttműködés alapján a Cégnél realizálódik. Azaz a Partnernek jutalék akkor jár, ha a Cég affiliate linkjén keresztül történő navigálás következtében, a Cégnél értékesítési árbevétel keletkezik.

1. A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése

Jelen szerződés az Affiliate Partner Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

Jelen szerződést a Cég, bármikor felmondhatja, súlyos szerződésszegés eseteiben, illetve amennyiben a Partner marketing tevékenysége nem illik a Cég profiljába, vagy a képek és tartalmak nem az elvárt minőséget biztosítják. A szerződésbontás következménye, hogy a Partner, a Cég termékeit, szolgáltatásait, logóját, bannereit, leírásait a továbbiakban nem terjesztheti, hirdetheti.

A szerződés megszűnése után teljesült értékesítési ügyletekből, a Partner jutalékra addig jogosult, ameddig a hozott ügyfelektől a Cég részére árbevétel keletkezik.

2. Jutalék és elszámolható költségek

A Partner a jelen szerződés alapján létrejövő ügyletek után, a nettó árbevételből 25%-os jutalékra jogosult. A Partner nem jogosult a jutalékon túl, egyéb költségek tovább hárítására a Cég felé.

A 2012. évi CXLVII. törvény, 2021. januártól érvényes változásai értelmében, a KATA adózási forma esetébe, amennyiben a jutalék eléri a 3 000 000 Ft/év összeget, a felmerülő plusz adó terhével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

3. Elszámolási és fizetési feltételek

A Cég, egy interneten keresztül elérhető felületen, (partnerfiók) folyamatos hozzáférést biztosít a Partner részére, az alábbi információkhoz:

  • jelen szerződés szerinti együttműködés alapján létrejött értékesítési tranzakciók mennyiségéről és értékéről.

A Cég az értékesítések mérésére a Affiliate WP marketing szoftvert használja. A Cég 3 havonta készít elszámolást az értékesítési jutalékokról. A Partner, a Cég által kiküldött tájékoztató levél alapján, a jutalék összegéről számlát állít ki a Cég felé marketing, értékesítés, reklámozás tevékenységi körben. Amennyiben az adott időszak jutalék összege a 10.000 Ft-ot nem haladja meg, a Cég az adott időszakra vonatkozó számla kiegyenlítését, későbbi időszakok számláinak kiegyenlítésével összevonhatja. Amennyiben a Partner által benyújtott számla összege eléri a 10.000 Ft-ot, a Cég annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással megfizeti a feltüntetett összeget a Partner bankszámlájára.

A Cég késedelmes fizetése esetén a Ptk. kapcsolódó rendelkezései az irányadóak.

4. A Partner és Cég kötelezettségei

A Partner köteles a jelen szerződés szerint meghatározott szolgáltatást a saját maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva teljesíteni.

A Partner köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Céget haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Céggel együttműködni.

A Partner köteles a rendelkezésére bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni és bizalmasan kezelni. A Partner, a Cég arculati elemeinek használatára kizárólag a szerződés szerinti együttműködés eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.

A Cég köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Partnert haladéktalanul tájékoztatni.

A Cég köteles a szerződés szerinti teljesítést a fizetési feltételek részben meghatározottak szerint teljesíteni.

5. Felelősség

Felek a jelen szerződés alapján rájuk háruló kötelezettségeik teljesítéséért a másik féllel szemben felelősséggel tartoznak.

A Cég nem felelős az általa az együttműködéssel kapcsolatos adminisztráció és a jutalékok nyilvántartására működtetett informatikai rendszer esetleges hibája, vagy a működéssel kapcsolatos, a Cégen kívül álló okból felmerülő bármilyen rendellenesség miatt. Amennyiben egy ilyen hiba, vagy rendellenesség ténye bizonyítást nyer, úgy Cég köteles a jutalékok nyilvántartásának hibáit korrigálni, az esetlegesen elmaradt jogos jutalékot a nyilvántartásban rögzíteni, valamint az esetlegesen jogosulatlanul a nyilvántartásba kerülő jutalékot a nyilvántartásból eltávolítani és ezen korrekciókat a következő elszámolásnál figyelembe venni. A Céget ezzel összefüggésben a Partner vagy bármely harmadik fél irányába további felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

6. Egyéb rendelkezések

A Felek kapcsolatot tartanak fenn egymással a szerződés során felmerült problémák jelzésére és megoldására, valamint kölcsönösen törekednek arra, hogy a felmerült teljesítési akadályokat ésszerű határidőn belül elhárítsák.

A Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseket megkísérlik kölcsönös egyeztetéssel, peren kívül rendezni.

A Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik félről tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használják fel, továbbá harmadik személyek számára semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé. E kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályban marad.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó rendelkezései irányadóak.